Přeskočit na obsah
www final s napisem2

POPIS PROJEKTU

Abstrakt projektu:

Tento mezinárodní a interdisciplinární projekt se bude zabývat složitým a dynamickým vztahem mezi náboženstvím a politikou a zneužíváním náboženství ve čtyřech postkomunistických zemích střední Evropy: České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a vytvoří udržitelnou platformu pro budování odolnosti.

I když jde jistě o univerzálnější trend, využívání náboženských tradic k politickým cílům získalo v těchto zemích vzhledem k jejich specifické historii a kontextu výraznou příchuť. Úzce souvisí s ideologickým vakuem, které vzniklo po skončení studené války a rozpadu komunistického impéria. Typicky – a vlastně bezděčně – se kolektivní identita v postkomunistických zemích začala posilovat nacionalismem a „návratem“ ke kulturně-náboženským kořenům (předkomunistické éry). Náboženství a národ se objevily jako dva nejmocnější symbolické zdroje kolektivní identity, aby vytvořily rámec pro společné „nás“, jen příliš často – bohužel – vyjednávané proti určitým „jim“. V poslední době tento proces zintenzivnily propletené procesy globalizace, migrace a „eurointegrace“, což implikuje pocit nejistoty a vnímanou hrozbu, kterou údajně představují takové jevy, jako je migrace, „dekadentní Západ“ a bruselská „byrokratická mašinérie“. To vyústilo v „tekutý strach“ a „tekutou zášť“. Ačkoli je notoricky obtížné tuto tendenci přesně určit, je do značné míry živena náboženskými náladami a zdroji. Náboženská rétorika a náboženský kapitál obecně jsou jako takové využívány k rozdmýchávání a posilování nacionalismu, fundamentalismu, xenofobie a nedostatku důvěry v Západ, Evropskou unii a liberální demokracii.

Projekt se zaměří na zkoumání a porovnání rozsahu i vnitřních a vnějších příčin těchto tendencí v zemích V4. Za tímto účelem bude pokračovat spolupráce s odborníky na kritické dezinformační studie. Dále bude projekt těžit z úzké spolupráce s tvůrci veřejného mínění, politiky a mladými budoucími lídry. Na základě výsledků výzkumu a praktických vstupů a v úzké spolupráci s mezinárodním výzkumným týmem, který zahrnuje členy z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Nizozemska a USA, bude projekt usilovat o formulaci teoretických pilířů a – což je důležité – praktických strategií k vybudování odolnosti proti těmto negativním vlivům. Projekt se zaměří zejména na hledání způsobů využití etického potenciálu náboženských tradic k rozvoji dlouhodobé a pevné demokratické kultury a k prohloubení evropské integrace a transatlantické spolupráce.

Cílem bude vytvořit středoevropskou komunikační a vzdělávací platformu propojující lidi z různých oblastí veřejného života a navrhnout strategie pro překonání výše uvedených negativních tendencí na jedné straně a podporu efektivní mezinárodní spolupráce na straně druhé.

Cíle a výstupy projektu:

  • Vytvořit udržitelnou platformu/síť pro spolupráci mezi veřejnými představiteli, tvůrci veřejného mínění, novináři, náboženskými vůdci a vědci (pedagogy) při překonávání a odstraňování destruktivních pseudonáboženských projevů a motivů ve veřejném životě
  • Budovat odolnost prostřednictvím PR kampaní a veřejných diskusí
  • Vytvářet pestrý soubor vzdělávacích nástrojů a dalších zdrojů (články, videomateriály, mediální výstupy apod.) přístupných široké veřejnosti
  • Vyrábět materiály, které by mohly být dále využity při přípravě vzdělávacích programů pro mladé lidi i dospělé s cílem předcházet extremizaci a fundamentalismu
  • Poskytovat církvím a náboženským obcím prostředky na jejich imunizaci proti pokusům o zneužití náboženství
  • Prozkoumat způsoby, jak se církve a náboženské komunity mohou stát konstruktivním činitelem ve společném úsilí o otevřenou, demokratickou a inkluzivní společnost